ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
★ รับปริญญาบัตรของนักศึกษาคณะวิทยาศษสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

ที่มา :  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินทุน กยศ.

 

ที่มา :  งานกยศ.

★ กิจกรรมรักสุขภาพ

 

ที่มา :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ Big cleaning day

 

ที่มา :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ ช่วยน้ำท่วม 15-16,19/09/59

 

ที่มา :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ Sportscienceสารสัมพันธ์น้องพี่ '59

 

ที่มา :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ อบรมlife saving & water rescue(5 ต.ค.59)

 

ที่มา :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ ทำบุญสืบชะตานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

 

ที่มา :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ นักศึกษานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

 

ที่มา :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ อาจารย์-นักศึกษาร่วมงานตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำ พ.ศ.2560

 

ที่มา :  ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

★ อบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย "เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัย"

 ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จะจัดให้มีการอบรม เครือข่ายผู้นำออกกำลังกาย " เพาะกายทุกวัน  สดใสทุกวัย" ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 26-27 กันยายน 2558 นี้ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนากีฬา (อาคารชวนชม) จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองได้ที่งานการเงิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด เพียง200 คน)

ที่มา :  ประกาศจากรองอธิการ

★ ขอบคุณและแสดงความยินดีในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ตามที่งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้รายงานผลการดำเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติงานวิจัย ประจำปี 2557 และบุคลากรของคณะฯ ได้รับการสนับสนุนการทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และได้นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในวารวสารสถาบันการพลศึกษา และนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการนานาชาติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดังนี้

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านของผู้สูงอายุอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ตำรา   

  1. เคมีทั่วไป
  2. มหัศจรรย์จากวิตามิน

การเผยแพร่งานวิจัยในวารสารสถาบันการพลศึกษา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

  1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพจังหวัดสุโขทัย
  2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของพื้นที่ที่ใช้ในการเต้นแอโรบิคที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก

การนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยระดับนานาชาติ

  1. CARBOHYDRATE : ATHLETE IMMEDIATE NUTRITION ENERGY AND RECOVERY
  2. COMPARISON OF FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF THE ATHLETES OF INSTITUTE OFPHYSICAL EDUCAION SUKHOTHAI

ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อ.ปทิตตาท์ วงศ์แสงเทียน ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันการพลศึกษาให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาตร์ทั่วไป 

 

คลิกดูประกาศ

 

ที่มา :  สำนักงานรองคณะบดีฯ

★ ผลงานศิษย์เก่าคณะวิทย์ฯ สพล.สท.

 

นางสาววชิราภรณ์  เทพหมอยา ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วข.สุโขทัย ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ 2015 KOREA PTT OPEN ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2558 ณ ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ  นางสาววชิราภรณ์  เทพหมอยา สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เมื่อปีการศึกษา 2556

สามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่ Facebook.com

ที่มา :  วชิราภรณ์  เทพหมอยา Facbook

★ ประกาศรับใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย 2/2557

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย (2/2557) ปีการศึกษา 2557 ให้ติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

ที่มา :  งานทะเบียนและประมวลผล

★ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณโรงแรมอาวน์อินทาวน์  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 คน นำโดย ผศ.ดร. รัจนา  ยอดหาญ ประธานหลักสูตร นายกิตติภูมิ  บริสุทธิ์ อาจารย์ จ.ส.อ.ดร.ภราดร  สังกรแก้ว สังกรแก้ว อาจารย์เขมชาติ  ตันสุวรรณ และอาจารย์ สาลี่  สมาเอม เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ฯ วข.สุโขทัย

★ ประชุมอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วข.สุโขทัย

3 มิ.ย. 58 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  โดยมี ดร.กิ่งเพชร  เงินทอง รองคณบดีฯ เป็นประธานในการประชุม

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วข.สุโขทัย

★ เปิดใช้ระบบจัดการเว็บ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วข.สุโขทัย

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2558 ติดตั้งระบบจัดการเว็บคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วข.สุโขทัย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของคณะฯ ให้สะดวก ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนระบบเดิม

ที่มา : อ.วศิน ยะวงศ์