ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
★ ถวายผ้าป่าและเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดราชธานี 25 ก.ค. 2561

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ถวายผ้าป่าและเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดราชธานี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมี ผศ.อุทัย สุพัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี สพล.สท. และผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วม แห่เทียนในครั้งนี้ด้วย
               

ที่มา :  สนง.รองฯ คณะวิทยฯ

★ ประชุมเรื่องการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ 24 ก.ค. 61

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วข.สท. จัดการประชุมอาจารย์ประจำคณะ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ห้องประชุม อ.ประจำหลักสูตร  คณะวิทยฯ  ชั้น 2 อาคาร 3 (จรัส โพธิ์จันทร์)

ที่มา : งานประกันฯ วิทย์

★ ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 3 ก.ค. 61

3 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องอัจฉริยะ 1 ชั้น 1 คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ บรรยากาศเป็นกันเองและเรียบง่าย

 

ที่มา : สนง.รองฯ คณะวิทย์

★ รับรายงานตัวนักศึกษา รอบ 2 26 พ.ค. 2561

26 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-15.30 น. รับรายงานตัวนักศึกษา ประเภททั่วไป รอบ 2  ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ


ที่มา : สนง.รอง.คณะ วิทฯ

★ กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 เม.ย.61

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการจัดแสดงผลงาน และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีนักศึกษารุ่นน้อง ปี 1-3  เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย 

 

 

ที่มา :  สรวิศา  ผลเพิ่ม

★ กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ และรดน้ำขอพรจากผู้บริหารและคณาจารย์ขแงวิทยาเขต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ อาคารโดมฟ้า 

ที่มา : สรวิศา  ผลเพิ่ม

★ ทำบุญสืบชะตานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

 

ที่มา :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ อบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย "เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัย"

 ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จะจัดให้มีการอบรม เครือข่ายผู้นำออกกำลังกาย " เพาะกายทุกวัน  สดใสทุกวัย" ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 26-27 กันยายน 2558 นี้ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนากีฬา (อาคารชวนชม) จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองได้ที่งานการเงิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด เพียง200 คน)

ที่มา :  ประกาศจากรองอธิการ

★ ขอบคุณและแสดงความยินดีในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ตามที่งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้รายงานผลการดำเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติงานวิจัย ประจำปี 2557 และบุคลากรของคณะฯ ได้รับการสนับสนุนการทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และได้นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในวารวสารสถาบันการพลศึกษา และนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการนานาชาติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดังนี้

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านของผู้สูงอายุอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ตำรา   

  1. เคมีทั่วไป
  2. มหัศจรรย์จากวิตามิน

การเผยแพร่งานวิจัยในวารสารสถาบันการพลศึกษา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

  1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพจังหวัดสุโขทัย
  2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของพื้นที่ที่ใช้ในการเต้นแอโรบิคที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก

การนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยระดับนานาชาติ

  1. CARBOHYDRATE : ATHLETE IMMEDIATE NUTRITION ENERGY AND RECOVERY
  2. COMPARISON OF FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF THE ATHLETES OF INSTITUTE OFPHYSICAL EDUCAION SUKHOTHAI

ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อ.ปทิตตาท์ วงศ์แสงเทียน ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันการพลศึกษาให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาตร์ทั่วไป 

 

คลิกดูประกาศ

 

ที่มา :  สำนักงานรองคณะบดีฯ

★ ผลงานศิษย์เก่าคณะวิทย์ฯ สพล.สท.

 

นางสาววชิราภรณ์  เทพหมอยา ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วข.สุโขทัย ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ 2015 KOREA PTT OPEN ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2558 ณ ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ  นางสาววชิราภรณ์  เทพหมอยา สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เมื่อปีการศึกษา 2556

สามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่ Facebook.com

ที่มา :  วชิราภรณ์  เทพหมอยา Facbook

★ ประกาศรับใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย 2/2557

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย (2/2557) ปีการศึกษา 2557 ให้ติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

ที่มา :  งานทะเบียนและประมวลผล

★ เปิดใช้ระบบจัดการเว็บ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วข.สุโขทัย

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2558 ติดตั้งระบบจัดการเว็บคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วข.สุโขทัย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของคณะฯ ให้สะดวก ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนระบบเดิม

ที่มา : อ.วศิน ยะวงศ์

ประมวลภาพกิจกรรม
»ถวายผ้าป่าและเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดราชธานี 25 ก.ค. 2561
»ประชุมเรื่องการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ 24 ก.ค. 61
»ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 3 ก.ค. 61
»รับรายงานตัวนักศึกษา รอบ 2 26 พ.ค. 2561
»กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 เม.ย.61
»กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561
»รับปริญญาบัตรของนักศึกษาคณะวิทยาศษสตร์การกีฬาและสุขภาพ
»ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินทุน กยศ.
»กิจกรรมรักสุขภาพ
»Big cleaning day
»ช่วยน้ำท่วม 15-16,19/09/59
»Sportscienceสารสัมพันธ์น้องพี่ '59
»อบรมlife saving & water rescue(5 ต.ค.59)
»ทำบุญสืบชะตานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
»นักศึกษานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
หน้า :[1] 2